9 quy chuẩn mới về vệ sinh lao động 5/26/2017 1:57:35 PM

9 quy chuẩn mới về vệ sinh lao động

Ngày 30/6/2016, Bộ Y Tế ban hành 09 quy chuẩn mới ban hành thay thế tiêu chuẩn tại quyết định 3733/2002/BYT​ ngày 10/10/2002 về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Các quy chuẩn này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2016.

http://www.vr.com.vn/cac-van-ban-phap-luat-khac/9-quy-chuan-moi-ve-ve-sinh-lao-dong.html

Tham gia bình luận

Đánh giá


Hotline: 091.555.3038

info@ph-eu.com.vn

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội, Việt Nam 183 Minh Khai, Hai Bà Trưng VN-HN 10000 VN 04.36343774