Gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 8/26/2016 3:35:53 PM

Gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

1.    Gia hạn giấy phép xả thải như thế nào:
Giấy phép xả nước thải có thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là ba (03) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần( gia hạn giấy phép xả thải), mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm.
Điều kiện được gia hạn giấy phép xả thải được quy định chi tiết tại khoản 1 và khoản 2 điều 22 Nghị định 201/2012/NĐ- CP ngày 27/11/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước:
Giấy phép xả nước thải vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xả thải được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày.
2.    Thành phần hồ sơ gia hạn giấy phép xả thải bao gồm:
Thành phần hồ sơ gia hạn giấy phép xả thải được quy định tại điều 33 Nghị định 201/2012/NĐ- CP ngày 27/11/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước bao gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả thải hoặc điều chỉnh hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (mẫu số 10 - TT 27/2014/TT –BTNMT).
- Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu số 37 - TT 27/2014/TT –BTNMT).
Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải(mẫu số 35 - TT 27/2014/TT –BTNMT).
- Bản sao giấy phép đã được cấp.
3.    Căn cứ pháp lý quy định việc gia hạn giấy phép xả thải:
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
Bạn đang cần tư vấn xin gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước hãy gọi ngay cho chúng tôi 0903677928. 
Ngoài ra, công ty chúng tôi còn tư vấn các hồ sơ môi trường: đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường,… và tư vấn thiết kế xây dựng lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước cấp và khí thải .

Tham gia bình luận

Đánh giá


Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Lô 30, NV1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774