Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho bệnh viện 8/26/2016 4:06:11 PM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho bệnh viện

Quá trình đổi mới của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hệ thống khám chữa bệnh còn chưa thích ứng kịp thời với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao và đa dạng của nhân dân;... Trong những năm gần đây hiện tượng quá tải bệnh viện trở nên ngày càng lớn, gây khó khăn, bức xúc cho người bệnh và cả cán bộ y tế ở các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến trên, và ở một số nhóm chuyên khoa. Quá tải bệnh viện là nguyên nhân dẫn tới: Giảm chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh. Giảm sự hài lòng và mức độ hợp tác của người bệnh và gia đình người bệnh với bệnh viện; 
Nhận thấy những bức xúc trên, các dự án đầu tư bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh được xây dựng  để giảm tải bệnh viện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám và điều trị của người dân.
Vậy các dự án đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh có làm hồ sơ môi trường hay không?

1. Những hồ sơ môi trường cần thực hiện đối với dự án xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh

Trước khi đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh nhà đầu tư có phải quan tâm đến quy định pháp lý về môi trường hay không và những hồ sơ môi trường cần làm là gì?
Căn cứ vào Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, dự án xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh có quy mô  từ 50 giường trở lên phải lập đánh giá tác động môi trường.
Sau khi  hoàn thành hồ sơ Đánh giá tác động môi trường, Chủ đầu tư cần thực hiện các hồ sơ môi trường sau:
-    Lập sổ chủ nguồn thải
-    Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
-    Xin giấy phép khai thác nước ngầm ( nếu sử dụng nước giếng khoan)
-    Xin giấy phép xả thải (nếu có xây dựng hệ thống xử lý nước thải)


2. Quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: khảo sát điều kiện tự địa lý - địa chất – vi khí hậu – thủy văn.
Khảo sát điều kiện môi trường tự nhiên - kinh tế - xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu không khí - đất – nước sinh thái xung quanh khu vự dự án.
Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào  hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,...
Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.
Bước 4 : Xây dựng các biện pháp giẻm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. 
Bước 6: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án 
Bước 7: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
Bước 8: Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Giấy tờ cần thiết chủ đầu tư cần chuẩn bị để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

- Thỏa thuận địa điểm xây dựng .

- Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải của dự án

- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)
Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định đánh giá tác động môi trường 

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Ban quản lý Khu công nghiệp
- Ban quản lý Khu kinh tế.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Các bộ khác.

5. Căn cứ pháp lý 

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH11 ngày 23/06/2014.
- Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 12 - 19).
- Thông tư số 27/2011/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 27/2015/NĐ-CP (Điều 6 - 31).

Tham gia bình luận

Đánh giá


Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Lô 30, NV1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774