NĐ27/2013/NĐ-CP 8/27/2016 9:52:08 AM

NĐ27/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

<p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 16px;">NGHỊ ĐỊNH</span></b></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><b>Q</b><b>uy định điều kiện của t</b><b>ổ </b><b>chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường</b></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"> </span></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left"> <tbody><tr> <td style="text-align: left; width: 196px; height: 8px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"></td> <td style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="" width="218" height="2" src="file:///C:/Users/Tam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" /></span></td> </tr> </tbody></table><span style="font-size: 16px;"> <b> <br /></b> <br clear="ALL" /> </span><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><i>Căn cứ Luật </i><i>Tổ </i><i>chức Ch</i><i>í</i><i>nh phủ ngày 25 tháng 12 năm 200</i><i>1</i><i>;</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><i>Căn cứ Luật </i><i>B</i><i>ảo vệ môi trường ngày 29 th</i><i>á</i><i>ng </i><i>11</i><i> n</i><i>ă</i><i>m 2005;</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><i>Căn cứ Luật </i><i>D</i><i>oanh nghiệp ngày 29 th</i><i>á</i><i>ng 11 năm 2005;</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><i>Căn cứ Luật </i><i>T</i><i>hương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><i>Căn cứ Luật </i><i>K</i><i>hoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><i>Theo đ</i><i>ề </i><i>nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường</i><i>;</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><i>Ch</i><i>í</i><i>nh phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường</i><i>,</i></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><b>Chương </b><b>I</b></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><b>QUY ĐỊNH CHUNG</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Nghị định này quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; hồ sơ và thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 2. Đối tượng áp dụng</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý về môi trường, tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (sau đây gọi chung là tổ chức) trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 3. Giải thích thuật ngữ</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Trong Nghị định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Hoạt động quan trắc tại hiện trường bao gồm các hoạt động lấy mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích các thông số ngay tại hiện trường hoặc bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu về để phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Hoạt động phân tích môi trường bao gồm các hoạt động xử lý mẫu và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">4. Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ thành lập theo Luật khoa học và công nghệ;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">c) Tổ chức sự nghiệp môi trường được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 4. Các hành vi bị cấm</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hoặc khi Giấy chứng nhận đã cấp không còn hiệu lực.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Tẩy xóa, giả mạo, mượn, thuê và trao đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Hoạt động không đúng phạm vi, lĩnh vực theo Giấy chứng nhận được cấp.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><b>Chương </b><b>II</b></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><b>ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được cấp cho tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định này.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được cấp cho tổ chức thực hiện hoạt động phân tích môi trường chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 Nghị định này.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 6. Nội dung Giấy chứng nhận</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường gồm các nội dung chính sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Tên tổ chức, địa chỉ, người đứng đầu của tổ chức;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Lĩnh vực, phạm vi được cấp Giấy chứng nhận;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">c) Ngày cấp và hiệu lực của Giấy chứng nhận;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">d) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể mẫu Giấy chứng nhận.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 7. Thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc th</b><b>ẩ</b><b>m định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định này.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 8. Phí và </b><b>l</b><b>ệ phí đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và phải nộp lệ phí trong trường hợp được cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và lệ phí cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 9. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ các điều kiện sau đây:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định sau đây:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Có đủ số lượng cán bộ thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">c) Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">d) Cán bộ thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số cán bộ có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ cán bộ quan trắc tại hiện trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định sau đây:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm và phân tích tại hiện trường các thành phần môi trường, thông số quan trắc môi trường đề nghị chứng nhận theo đúng phương pháp quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy và bảo quản mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích tại hiện trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">d) Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ quan trắc tại hiện trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">đ) Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường và quản lý số liệu, kết quả quan trắc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 10. Điều kiện cấp Giấy ch</b><b>ứ</b><b>ng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường phải có đủ các điều kiện theo quy định sau đây:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định sau đây:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Có đủ số lượng cán bộ được đào tạo thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi phân tích môi trường đề nghị chứng nhận;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">c) Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ đại học, 03 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Thạc sỹ, 02 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">d) Trưởng nhóm phân tích môi trường tối thiểu phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận hoặc có khả năng sử dụng thành thạo tối thiểu một thiết bị chuyên sâu của phòng thí nghiệm;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">đ) Cán bộ bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">e) Cán bộ phòng thí nghiệm, trừ người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng nhóm phân tích và cán bộ bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng, phải có trình độ trung cấp trở lên, được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định sau đây:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác theo phương pháp phân tích theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">d) Có đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ phân tích môi trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">đ) Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">e) Có trụ sở làm việc, đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác phân tích môi trường và phải bảo đảm duy trì tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm (về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, chế độ thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu cầu của nhà sản xuất;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">g) Có các biện pháp bảo đảm vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng cháy, chữa cháy và tuân thủ nghiêm ngặt việc thu gom, xử lý chất thải phòng thí nghiệm theo đúng quy định của pháp luật.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 11. Thay đổi điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các điều kiện quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định này, tổ chức phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 60 ngày, kể từ khi có sự thay đổi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của tổ chức, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, trường hợp tổ chức không còn đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><b>Chương </b><b>III</b></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><b>CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, CẤP LẠI, TẠM THỜI ĐÌNH CHỈ THU HỒI VÀ HỦY BỎ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 12. Cấp Giấy ch</b><b>ứ</b><b>ng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch </b><b>v</b><b>ụ quan trắc môi trường</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Tổ chức muốn tham gia hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) 01 bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận gửi hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ và phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức đề nghị chứng nhận theo đường bưu điện trong trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo để tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">c) Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho tổ chức đề nghị chứng nhận. Nội dung thẩm định bao gồm việc xem xét trên hồ sơ và đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">d) Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị chứng nhận biết và nêu rõ lý do;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">đ) Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường chỉ có giá trị trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ. Nếu quá 06 tháng, tổ chức khi đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận phải lập bộ hồ sơ mới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 13. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Tổ chức muốn gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn trước khi Giấy chứng nhận đã cấp hết hiệu lực ít nhất 03 tháng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) 01 bản chính văn bản đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Mẫu số 3, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Tổ chức đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận gửi hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ và phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức đề nghị chứng nhận theo đường bưu điện trong trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo để tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Nội dung thẩm định bao gồm việc xem xét trên hồ sơ và đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">d) Trường hợp không chấp nhận gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị chứng nhận biết và nêu rõ lý do.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 14. Điều chỉnh nội dung Giấy ch</b><b>ứ</b><b>ng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường muốn thay đổi lĩnh vực, phạm vi quan trắc tại hiện trường và phân tích môi trường so với nội dung Giấy chứng nhận đã được cấp hoặc khi tổ chức hợp nhất, sáp nhập nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ quan trắc môi trường phải làm thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường không được điều chỉnh nội dung trong trường hợp Giấy chứng nhận chỉ còn hiệu lực trong thời hạn 06 tháng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) 01 bản chính văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Mẫu số 4, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Tổ chức đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận gửi hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ và phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận theo đường bưu điện trong trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo để tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho tổ chức đề nghị điều chỉnh nội dung. Nội dung thẩm định bao gồm việc xem xét trên hồ sơ và đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">d) Trường hợp không chấp nhận điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức biết và nêu rõ lý do.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 15. Cấp </b><b>l</b><b>ại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được xem xét, cấp lại trong các trường hợp sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Giấy chứng nhận đã cấp bị mất;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Giấy chứng nhận đã cấp bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Trường hợp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mà tổ chức đã gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn còn giá trị (trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ), tổ chức lập và gửi 01 bản chính văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Mẫu số 5, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; bản sao chụp Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Trường hợp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mà tổ chức đã gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn giá trị (quá 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ), tổ chức đề nghị chứng nhận lập 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm: 01 bản chính văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Mẫu số 5, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; bản sao chụp Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">a) Tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gửi hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này và phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho tổ chức đề nghị chứng nhận. Nội dung thẩm định bao gồm việc xem xét trên hồ sơ của tổ chức;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này và phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức đề nghị chứng nhận theo đường bưu điện trong trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo để tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho tổ chức đề nghị chứng nhận;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">d) Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị chứng nhận biết và nêu rõ lý do;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">đ) Đối với trường hợp bị mất Giấy chứng nhận, khi tổ chức được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nhưng sau đó tìm lại được Giấy chứng nhận, tổ chức có trách nhiệm nộp Giấy chứng nhận tìm lại được cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 16. Tạm thời đình chỉ hiệu lực của Giấy chứng nhận</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc, môi trường bị tạm đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Tổ chức tham gia hoạt động quan trắc môi trường không đúng phạm vi, lĩnh vực được cấp Giấy chứng nhận;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Tổ chức sử dụng Giấy chứng nhận không đúng mục đích;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Tổ chức không thực hiện đúng các quy định về chứng nhận;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">4. Tổ chức không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định kỹ thuật về quy trình, phương pháp quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định; không duy trì chương trình bảo đảm chất lượng trong quan trắc môi trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 17. Thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bị thu hồi, hủy bỏ trong các trường hợp sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Tổ chức bị cấm hoạt động, bị tuyên bố phá sản, bị giải thể, chia, tách;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Tổ chức không còn đáp ứng đủ một trong các điều kiện quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định này;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">3. Tổ chức không thực hiện đúng cam kết tuân thủ quy định kỹ thuật về quan trắc môi trường và không thực hiện, duy trì chương trình bảo đảm chất lượng trong quan trắc môi trường.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><b>Chương </b><b>IV</b></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><b>ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 18. Hiệu lực thi hành</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2013.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><b>Điều 19. Trách nhiệm thi hành</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị định này; giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định theo thẩm quyền.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 221.4pt; padding: 0cm 5.4pt; text-align: left;"> <p><span style="font-size: 16px;"><br /></span></p> </td> <td valign="top" style="width: 234pt; padding: 0cm 5.4pt; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><b>TM. </b><b>CHÍNH PHỦ</b><b><br /> </b><b>THỦ TƯỚNG</b><b><br /> <br /> </b><b><i>(Đã ký)</i></b><b> </b><b><br /> <br /> Nguyễn </b><b>Tấn Dũng</b></span></p> </td> </tr> </tbody></table>

LEAVE A COMMENT

Rating