Các văn bản pháp luật mới nhất về môi trường 26/5/2017

Các văn bản pháp luật mới nhất về môi trường

9 quy chuẩn mới về vệ sinh lao động 26/5/2017

9 quy chuẩn mới về vệ sinh lao động

Ngày 30/6/2016, Bộ Y Tế ban hành 09 quy chuẩn mới ban hành thay thế tiêu chuẩn tại quyết định 3733/2002/BYT​ ngày 10/10/2002 về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Các quy chuẩn này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2016.

TT63/2013/TTLT-BTC-BTNMT 27/8/2016

TT63/2013/TTLT-BTC-BTNMT

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

NĐ27/2013/NĐ-CP 27/8/2016

NĐ27/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

TT27/2014/TT-BTNMT 27/8/2016

TT27/2014/TT-BTNMT

Thông tư quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

NĐ25/2013/NĐ-CP 27/8/2016

NĐ25/2013/NĐ-CP

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

TT36/2015/TT-BTNMT 27/8/2016

TT36/2015/TT-BTNMT

Thông tư về quản lý chất thải nguy hại

TT26/2015/TT-BTNMT 27/8/2016

TT26/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

NĐ18/2015/NĐ-CP 25/8/2016

NĐ18/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

TT27/2015/TT-BTNMT 25/8/2016

TT27/2015/TT-BTNMT

Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Lô 30, NV1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774